اشعار عزیزپائیز

تقدیم به دوستان

به تودوستى كه چشمان نازنينت را براى خواندن اين مجموعه دوخته اى ! چند سطرى از روياهاى شاعرانه را در گستره ى خيال مى يابيد كه زبان ادب و عشق را گوياست و آنچه را نا موزون يافتيد خاطر نازنين تانرا مكدر نسازيد و منت آنرا بر من گذاريد.

چون پيرايه ى آنرا خاطر افسرده ى در عالم غربت و بى زبانى كه انبار درد هاى ناگفته اى دورى هاى همزبان را مى كشد ريخته است.

موجب اين كلمات ريخته و پاشيده انبار شدن حرف هاى ناگفته ى در ديار بى زبانى است كه لبريز شده و از جام خيال بيرون ريخته .    توجه شما به اين پاشيدگى ها مرهم آن درد هاست .


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre