سنگ نبشتۀ تازه مکشوفه بزبان باختری در سیاه زمین جاغوری (ولایت غزنی – افغانستان)

نگارش : غلام جیلانی داوری

طرح پشتی: انجمن فرهنگ افغانستان  » انتشارات بامیان « 

ناشر : مطبعۀ انجمن فرهنگ افغانستان

شهر لیموژ – فرانسه

سال  نشر:  ۲۰۲۱ میلادی

Dépôt légal :

La bibliothèque National de France

ISBN :  978-291-4245-869

Janvier  2022