هزار حقيقت علمي قرآن مجيد

Mille vérités scientifiques du Coran
Auteur : M.Y. KASSAB
Traduction de français :
Dr. Chafique YOUNOS
ISBN : 978-2-91-4245-25-8
Prix : 25 €
480 pages
15/21 cm

 

عنوان كتاب:
هزار حقيقت علمي قرآن مجيد
ارشادات قرآني با ماهيت علمي و انكشاف فكري جهان شمول از قديم تا روزگار ما
تأليف: محمد ياسين قصاب
ترجمه از فرانسوي: دكتور شفيق يونس
قيمت 25 يورو
480 صفحه
15/21 سانتي متر

سخنى از ناشر

اولين كلمه اي كه خداوندج به پيغمبر خود حضرت محمدمصطفيص وحي كرد همان كلمۀ “اقراء” است كه همه معني آنرا ميدانيم. اين كلمه كه اساس علم است تنها خطاب به آنحضرت نبوده بلكه به تمام مسلمانان چه زن و چه مرد، متوجه است كه «چه را بخوانم؟» – « چيزي را كه نمي دانم» و اينست كه خواندن و آموختن علم را به  همه فرض گردانيده است. از آنحضرت روايت است كه فرموده : « علم بياموز ولو در چين باشد». چون اساس اسلام و تهداب آن با علم استوار است حتي شناخت خداوندج نيز بدون علم ناممكن است، چنانچه گفته اند:

« بي علم نتوان خدا را شناخت» .

انكشافات امروزي را كه در علوم اجتماعي، سيانس و تكنالوژي  مشاهده مي كنيم و همه روزه با آن سر و كار داريم و ميدانيم كه به چه سرعتي پيوسته در پيشرفت است، قرآن مجيد را بهتر درك كرده مي توانيم و بيشتر به حقانيت آن پي مي بريم. و به ما موقع مي بخشد تا مطابقت كامل بين تكامل سيانس و محتوي قرآن را دريابيم. با وجود تعدد و تنوع موضوعات، تعجب در آنست كه قرآن پاك اكثريت مسائل بزرگي را كه مورد توجه انسانها ميباشند، در بر ميگيرد.

انجمن فرهنگ افغانستان وقتي اين كتاب را كه تازه در زبان فرانسوي بنشر رسيده بود بدست آورد تصميم گرفت آنرا ترجمه نموده و به هموطنان مسلمان خويش تقديم نمايد. و ترجمه آنرا هم بايد شخصي به عهده مي گرفت كه از يك طرف عالم سيانس بوده و از جانب ديگر شخص مسلمان و با ايمان كامل باشد. و اين دو صفت در وجود محترم پروفيسور شفيق يونس يكجا جمع است و ايشان با حوصله مندي تمام و با كمال امانت اين كار بزرگ را به عهده گرفته و به انجام رسانيدند و نتيجه آن اينك بدسترس همه برادران هموطن و مسلمان ما قرار دارد.

همچنان بايد تذكار داد كه محترم پروفيسور شفيق يونس در مورد چاپ آن هم از هيچ نوع كمك مالي و تشويق ديگران در جمع كردن اعانه دريغ نكردند و انجمن فرهنگ افغانستان باتشكر از ايشان، آرزومند است كه خداوند متعال پاداش آنرا در دارين نصيب شان گرداناد.

اينك اين كتاب بدسترس هموطنان مسلمان ما قرار دارد و اميد است كه مارا مدد نمايند تا در تكثير بيشتر آن چه در داخل افغانستان و چه در  قاره هاي ديگر بيشتر در دسترس همه قرار گيرد و ثواب دارين نصيب همه گردد.

و من الله توفيق
عارف گذرگاه

كرونولوژي رويدادهاي مهم افغانستان

كرونولوژي رويدادهاي مهم افغانستان
از ١٩٠١ تا امروز ٢٠٠٤
نويسنده :   دكتور علي محمدزكريا
چاپ دوم : ١٣٨٤ خورشيدي مطابق ٢٠٠٦ ميلادي
ISBN 2-94245-21-1
قيمت 12 يورو 
ورق فرمايش

كتابي را كه در دست داريد در اثر تقاضا ، اسرار و تشويق بعضي ازدوستان و عزيزانيكه يكعده شان به دليل  نداشتن وقت كافي ، مصروفيتها و يا عدم دسترسي به بعضي ازكتب و نشريات نميتوانستند بزودي معلومات مختصر اما ثقه راجع به يك موضوع خاص مربوط به تاريخ كشور عزيز با قيد روز و ماه و سال آن بدست آرند تهيه شد .

اگر چه از نظر اين نگارنده در مورد تحرير و تهيه كرونولوژي كدام اصول و يا نورم دقيقي به غير اينكه وقايع و رويدادها مسلسل و تاريخوار بصورت مختصر تحرير شود موجود نخواهد بود اما آنچه بصورت عموم در كرونولوژيها ديده شده اينست كه در برابر هر تاريخ آنچه واقع شده بصورت مختصر به يك يا دو جمله خلاصه شده است . در تحرير و تهيه  اين مجموعه سعي شده تا در مورد هر رويداد، فشرده حقيقت موضوع ثبت شود و علاوتاٌ در بعضي موارد توضيحي هم نظر به اهميت موضوع در يك يا چند سطر يا پراگراف خدمت خوانندگان محترم ارائه گردد.

گزيده غزليات بيدل

گزيدۀ غزليات بيدل
گزينش:                 عبيد صافي
صفحه بندي و كامپيوتر:        عارف عزيز
مطبعه:                           انجمن فرهنگ افغانستان ليموژ- ( فرانسه)
چاپ اول:               زمستان ١٣٨٢ هجري شمسي
قيمت :                            16 يورو

شيون آواره گان

اشعار : عزيز احمد نوري ( مهاجر افغان)
نگارنده و مؤلف                ولي احمد نوري
صفحه بندي و صحافت :        تورپيكي عزيز
اسم ناشر :                      ولي احمد نوري
امور كمپيوتري :                ولي احمد زاهر
تاريخ چاپ :                   ميزان ١٣٨٢ شمسي/ اكتوبر ٢٠٠٣ ميلادي
قيمت 18.50 يورو
ISBN : 978-2-914245-11-4

 

تجلی دوست


“تجلی دوست”
کفر و دین است گفت و گو ورنه       عین تسبـیح و عـــــین زناریم
به فضـــــــولان ز درسگاهِ یقین       این دو مصــرع گواه می آریم
که جهان نیست جـــز تجلی دوست
این “من و ما” همان اضافت اوست

ترکیب بند و ترجیع بند حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
به اهتمام عارف عزیز
مقدمه ها :
دكتور روان فرهادي
دكتور عبدالغني
دكتور اسدالله حبيب
پروفيسور هادي 
سال چاپ زمستان 2008 عیسوی 
قيمت 10  يورو
ISBN : 978-2-914245-27-2

صفحاتي از تاريخ معاصر افغانستان


صفحاتي از تاريخ معاصر افغانستان
N° ISBN:978 2 914245-37-1

نگارنده                      :           سردار محمد رحيم ضيايي
تأليف و اهتمام               :           ولي احمد نوري
صفحه بندي و صحافت    :           تورپيكي عزيز
امور ديزاين و كمپيوتري  :           عارف عزيز “گذرگاه
اين كتاب زيبا حاوي مطالبي است كه وقايع گوشۀ از تاريخ وطن ما از زمان اعليحضرت امير عبدالرحمن خان ضياء المت الي اخير سلطنت اعليحضرت محمد نادر شاه را بيان مي دارد كه در هيچ كتابي تا حال ذكر نشده.

سردار محمد رحيم ضيايي

« شيون كابلي»
نگارنده و مؤلف                ولي احمد نوري
صفحه بندي و صحافت :     تورپيكي عزيز
اسم ناشر :                       ولي احمد نوري
امور كمپيوتري :               ولي احمد زاهر
مطبعه :                          « انجمن فرهنگ افغانستان» شهر ليموژ – فرانسه
تاريخ چاپ :                    ميزان ١٣٨٢ شمسي/ اكتوبر ٢٠٠٣ ميلادي
قيمت 18.50 يورو
ISBN : 978-2-914245-17