گنج بقا (چارعنصر بیدل)

چهارعنصر، اثر عمدة منثور بیدل است و چنانچه قبل ازین ذکرگردید، نخست شرح حال شاعر به قلم خود وی میباشد. گرچه به ترتیب تاریخ نوشته نشده است، بنابراین شرح حال مکمل شاعر باید از منابع دیگری تکمیل گردد.

بیدل در عنصر اول، خصوصیات اخلاقی، احساسات دینی و جولان ادبی اشخاص مختلفی را که باآن ها دورة اول زندگی خودرا بسر برده بود، به وضوح بیان می کند[1].

عنصر دوم وقت توصیف احوالی شده است که در آن بیدل بعضی ازاشعار خودرا نوشته است.

عنصر سوم شرح میدهد که چگونه بعضی از پارچه های نثری که درین قسمت ذکر گردیده، بوجود آمده است.

و عنصر چهارم: در ذکر بعضی از پیش آمدهای معجز نمای زندگانی اوست.


[1]


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre