فرهنگ گذرگاه

عنوان کتاب:                                              فرهنگِ گذرگاه

لغات و اصطلاحات عامیانه و گفتاری دری  افغانستان

تدوین و نگارش:                                     تورپیکی و عارف عزیز

تقریظ و تصحیح:                                      محترم عبدالحلیم قیومی

خیرِ مقدم:                                                   محترم ولی احمد نوری

دیباچه :                                                       محترم دکتورشفیق یونس

تبصره از:                                            استاد محترم اسحق نگارگر

علم سنن یا تجربیات عوام برویت اسناد تاریخ : مسعود فارانی 

دیزاین پشتی:                      پروین عزیز

سال نشر 2017

انجمن فرهنگ افغانستان «انتشارات بامیان»

قیمت:                                 25 یورو

راجستر کتابخانة عمومی فرانسه – پاریس ISBN: 978-2-914245-7-08


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre