شکوفه بهار

شگوفه بهار در افغانستان چشم بجهان گشود. در آغوش یک خانواده ادیب پرورش یافت . دوره ابتدایی را در مکتب مستوره غوری در شهر قدیمی کابل گذشتاند. دوره ثانوی را در لیسه عالی ملالی سپری نمود. دوره تحصیلات عالی را در دانشگاه کابل در رشته ادبیات فرانسوی، فارسی و فلسفه پرداخت در سال ۱۹۸۱ قبل از ختم تحصیل نظر به شرایط نامناسب سیاسی کشور را ترک کرد به درجه ماستری در رشته های ادبیات آلمانی و شرق شناسی از دانشگاه هایدلبرگ و به درجه دوکتورا به رشته تعلیم و تربیه از دانشگاه گویته در شهر فرانگفورت آلمان رسید. فعلا بحیث استاد در تدریس رشته های فوق مشغول ایفای وظیفه می‌باشد


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre