داغ ها

آثاری که از وی به یادگار مانده:

اولین کتاب وی به نام«ورق ها» چاپ طبع گردید که مورد علاقة ادب دوستان قرار گرفت.

و بعداً انجمن فرهنگ أفغانستان [انتشارات بامیان] در فرانسه افتخار دارد که کتاب ها ودیوان های اشعاری اورا  به أساس، نشر نموده و به دوستداران علم و ادب تقدیم نماید: « ارمغان ازاشعار، داغها، همیلیا … »  که به ترتیب در صفحه انترنت به علاقمندان تقدیم می شود و همچنان کتاب دیگری از وی زیر عنوان [رویدادها] در حال طبع است که زندگی نامه و خدماتی که در طول عمر و ریاست شاورالی کابل انجام داده، میباشد.

با ماندگاری این آثار و دیگر خدماتی که از روی عشق در خدمت مردم و وطن نموده، نامش را تا جهان باقیست با آب طلا حک کرده است.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریدة عالم دوام ما


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre