ارمغان از اشعار

دوکتور محمد آصف سهیل بعد از فراغت از دانشگاه طب کابل برای ادامه تحصیل وبدست آوردن دیپلوم تخصص رهسپار مملکت هندوستان شده و در برگشت به حیث سرطبیب در شفاخانه هرات برگزیده شد که در خدمت مردم خود بود. وی از جوانی به شعر و شاعری علاقه داشته که آثار وی در جراید و اخبار آن وقت به نشر میرسید که بیانگراستعداد فکری و ترقی خواه ایشان بوده است.

در سن 32 سالگی به حیث شاروال انتخابی کابل از طرف شهریان کابل برگزیده شد و ازسال 1331 – 1337 مدت 5 سال دو دوره درین پست خدمت نمود، مجله روغتیا و تاسیس مرستون، لوله کشی آب آشامیدنی، پخته کاری و قیرریزی سرک ها، تأسیس کابل ننداری، تعمیر مسجد پل خشتی، اعمار پارک ها و سینما ها و عابده میوند دیگر خدمات از کارهای عمده ایشان بشمار می رود.


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre