فرهنگ افغانستان

Association de la culture afghane. Ils peuvent tuer toutes les hirondelles, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. proverbe afghan

کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجی خموش
تا نکـــردد روبـــرو جــــز مـردم دانـــــا مـــرا

هموطنان عزيز،

يكبار ديگر خورسنديم كه با احياي دوبارۀ سايت انجمن فرهنگ افغانستان در خدمت شما قرار داريم.
انجمن فرهنگ افغانستان که از ايجاد آن بيش از 18 سال ميگذرد توانسته است قدم هاي بزرگي در نشرات بيرون از کشور بگذارد. تا حال موفق شده با چاپ اضافه از پنجاه عنوان کتاب، خدمتي را به وطن از نگاه فرهنگي، تاريخي، سياسي انجام دهد و همچنان با انتشار چندين عنوان کتاب به زبان هاي فرانسوي، آلماني و انگليسي توانسته که نمايانگر فرهنگ و عنعنات مردم افغان در جهان باشد.
بعد از تراژيدي تخريب بودا هاي باميان در سال 2001 ميلادي كه بزرگترين صدمه در تاريخ فرهنگ ما بود تصميم گرفته شد تا نشرات انجمن فرهنگ افغانستان به نام “انتشارات باميان” مسمي گردد تا براي هميش اين تراژيدي فرهنگي و تاريخي به خاطره هاي فرزندان ما نقش شده باشد.
امروز بازسازي وطن ما نميتواند انجام گيرد مگر اينکه اطفال ما در هر نقطه اى از جهان که هستند آگاهى از فرهنگ، تاريخ، و كشور آبائي و اجدادى خود داشته و همچنان از برادران هموطن، زبان هاي مادرى درى، پشتو، ازبکى و ديگر زبان هاى وطن خود معلومات كافي داشته باشند. اگر امروز ما از حاکميت ملي و استقلال خود حرف مي زنيم بايد گذشته خودرا بياد بياوريم که : که هستيم،؟ از کجا هستيم؟ تاريخ ما چيست؟ عنعنات ما و فرهنگ ما از کدام ريشه آب ميخورد. ما نميتوانيم هويت خودرا تثبيت کنيم مگر اينکه خودرا افغان بدانيم و افغانستان را خانه مشترک و مردم آنرا برادر خود دانسته و فريب دشمنان را نخوريم که ما را بنام پشتون، تاجيک، هزاره، شيعه و سنى و غيره از هم جدا نموده و از آب گل آلود ماهي بگيرند. بياييد برادر وار، از دل و جان دست بدست هم داده تا اين سرزمين کهن را آباد نمائيم، همچناني که از گذشته ها واجداد ما بما ميراث رسيده، به نسل هاي بعدي امانت بسپاريم تا آنها بتوانند در جانبازي آنرا حفظ و استقلال آنرا حراست و ترقي آنرا باعث باشند. همچنان اين شعار را بخاطر بسپاريم که هرکه از افغانستان است، افغان است، مفکوره هاي تبعيضي را که باعث بدبختي ما و جامعه ما گرديده و ويراني آن را باعث بوده از خود دور نمائيم و عاري از علايق زباني، نژادي، مذهبي خودرا افغان بدانيم.
ما آرزو داريم تا در راه بزرگي که در پيش داريم همه هموطنان، همه نويسندگان، همه علما و چيز فهمان با ما بپيوندند و درين راه مشترکاً بتوانيم اين آمال و آرزوي ديرين افغان را برآورده سازيم که عبارت از بازسازي، ترقي، حفظ و حراست استقلال و حاکميت ملي و سياسي، فرهنگي، تاريخي زباني به پيش برويم.
همچنان بايد گفت که انجمن فرهنگ افغانستان يک موسسه خدماتي غير انتفاعي بوده و در خدمت هموطنان عزيز قرار دارد و به هيچ گونه و تعلقات مذهبي، سياسي، زباني، نژادي وحزبي پيوندي نداشته و ندارد . شعار ما افغانيت، خدمت ما افغانيت و افکار ما افغانيت است.

به آرزوی موفقیت

عارف عزیز گذرگاه

عارف عزیز گذرگاه
Président de l’Association de la Culture Afghane


انتشارات

اشعار عزیزپائیز

اشعار عزیزپائیز

اسم کتاب : در گسترة خیال گزینة شعر : عزيز پایيز بهار 2016 تيراژ : ٥٠٠ جلد انجمن فرهنگ افغانستان تور – فرانسه قیمت کتاب 12 یورو
L’AFGHANISTAN JARDIN DES PLANTES ORNEMENTALES

L’AFGHANISTAN JARDIN DES PLANTES ORNEMENTALES

YOUNOS M. Chafique Professeur Emérite à l’Université du Grand Est
L’huile alimentaire

L’huile alimentaire

L’obtention des huiles alimentaires et leurs bienfaits.