كرونولوژي رويدادهاي مهم افغانستان

كرونولوژي رويدادهاي مهم افغانستان
از ١٩٠١ تا امروز ٢٠٠٤
نويسنده :   دكتور علي محمدزكريا
چاپ دوم : ١٣٨٤ خورشيدي مطابق ٢٠٠٦ ميلادي
ISBN 2-94245-21-1
قيمت 12 يورو 
ورق فرمايش

كتابي را كه در دست داريد در اثر تقاضا ، اسرار و تشويق بعضي ازدوستان و عزيزانيكه يكعده شان به دليل  نداشتن وقت كافي ، مصروفيتها و يا عدم دسترسي به بعضي ازكتب و نشريات نميتوانستند بزودي معلومات مختصر اما ثقه راجع به يك موضوع خاص مربوط به تاريخ كشور عزيز با قيد روز و ماه و سال آن بدست آرند تهيه شد .

اگر چه از نظر اين نگارنده در مورد تحرير و تهيه كرونولوژي كدام اصول و يا نورم دقيقي به غير اينكه وقايع و رويدادها مسلسل و تاريخوار بصورت مختصر تحرير شود موجود نخواهد بود اما آنچه بصورت عموم در كرونولوژيها ديده شده اينست كه در برابر هر تاريخ آنچه واقع شده بصورت مختصر به يك يا دو جمله خلاصه شده است . در تحرير و تهيه  اين مجموعه سعي شده تا در مورد هر رويداد، فشرده حقيقت موضوع ثبت شود و علاوتاٌ در بعضي موارد توضيحي هم نظر به اهميت موضوع در يك يا چند سطر يا پراگراف خدمت خوانندگان محترم ارائه گردد.

صفحاتي از تاريخ معاصر افغانستان


صفحاتي از تاريخ معاصر افغانستان
N° ISBN:978 2 914245-37-1

نگارنده                      :           سردار محمد رحيم ضيايي
تأليف و اهتمام               :           ولي احمد نوري
صفحه بندي و صحافت    :           تورپيكي عزيز
امور ديزاين و كمپيوتري  :           عارف عزيز “گذرگاه
اين كتاب زيبا حاوي مطالبي است كه وقايع گوشۀ از تاريخ وطن ما از زمان اعليحضرت امير عبدالرحمن خان ضياء المت الي اخير سلطنت اعليحضرت محمد نادر شاه را بيان مي دارد كه در هيچ كتابي تا حال ذكر نشده.

سردار محمد رحيم ضيايي

« شيون كابلي»
نگارنده و مؤلف                ولي احمد نوري
صفحه بندي و صحافت :     تورپيكي عزيز
اسم ناشر :                       ولي احمد نوري
امور كمپيوتري :               ولي احمد زاهر
مطبعه :                          « انجمن فرهنگ افغانستان» شهر ليموژ – فرانسه
تاريخ چاپ :                    ميزان ١٣٨٢ شمسي/ اكتوبر ٢٠٠٣ ميلادي
قيمت 18.50 يورو
ISBN : 978-2-914245-17