گزيده غزليات بيدل

گزيدۀ غزليات بيدل
گزينش:                 عبيد صافي
صفحه بندي و كامپيوتر:        عارف عزيز
مطبعه:                           انجمن فرهنگ افغانستان ليموژ- ( فرانسه)
چاپ اول:               زمستان ١٣٨٢ هجري شمسي
قيمت :                            16 يورو

تجلی دوست


“تجلی دوست”
کفر و دین است گفت و گو ورنه       عین تسبـیح و عـــــین زناریم
به فضـــــــولان ز درسگاهِ یقین       این دو مصــرع گواه می آریم
که جهان نیست جـــز تجلی دوست
این “من و ما” همان اضافت اوست

ترکیب بند و ترجیع بند حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
به اهتمام عارف عزیز
مقدمه ها :
دكتور روان فرهادي
دكتور عبدالغني
دكتور اسدالله حبيب
پروفيسور هادي 
سال چاپ زمستان 2008 عیسوی 
قيمت 10  يورو
ISBN : 978-2-914245-27-2