ولي احمد نوري

هویت و تحصیلات :
ولی احمد نوری در روز 7 فروریِ 1933 میلادی در ده افغانان کابل متولد گردیده، تحصیلات ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسه استقلال و تحصیلات عالی اش را در فرانسه در رشته رادیو الکتریسیتی در سال 1961م انجام داده است.
دوره خـدمت و تـجــــارب :
– از سال 1961 تا 1969م در پُست های مدیریت های دستگاه فرستنده TELECOM، مخابره بین المللی، پوست پارسل، و ورکشاپ وزارت مخابرات (دستگاه اداری و تخنیکیِ تلفون کابل)؛
– از سال 1969 تا 1979م نخست معاون و سپس رئیس مؤسسه دایملر بنز افغانستان AFGHANISTAN DAIMLER BENZ AG ؛
مهاجرت :
– در جنوری 1979 بعد از کودتای منحوس و خانه برانداز ثورِ کمونیست ها، مثل ملیون ها هموطنش، کاشانه اش را ترک گفته، به کشورِ فرانسه مهاجر گردید؛
– از 1979 تا 1988 مصروفیتِ VOLENTAIRE با جبهۀ نجات ملی افغانستان که مقر آن در پیشاور بود، در امور روابط ارتباطات جمعی و کمک و رهنمائیِ پناهندگانِ افغان در فرانسه؛
– در سال 1988م ، بنیانگذاریِ مؤسسه A.A.B.G (انجمن خیریه کمک به زخمی های جنگ افغانستان) و آوردنِ تعداد بیشماری از زخمی های جنگ را از پیشاور، کویته و از داخل جبهات جنگ به فرانسه، جهتِ تداوی و شفایابی؛
امور تحقیقی، فرهنگی و تألیفات:
– تحقیقِ احصائیوی پیرامون تعداد و تخصص افغانهای مهاجر در اروپا، خاصتاً در فرانسه.
آثارِ فرهنگی :
کتاب های چاپ شده:
– “شیونِ کابلی” کرونولوژی و زندگیِ شاعر و متفکر افغان ، سردار محمد رحیم ضیائی؛
– “کمونیزم در آئینه حقیقت” اثرِ شاغلی عزیز احمد نوری؛
– “گنجینه نامهای افغانستان و معرفی مختصرِ زنان ومردان نامدار” ؛
– “شیونِ آوارگان” مجموعه اشعار جناب عزیزاحمدنوری متخلص به مهاجرِافغان؛
– ” افغانستان گلستان اقوام”
– انتشارِ در حدودِ دوصد مقاله سیاسی و اجتماعی پیرامونِ مسایلِ افغانستان در جراید (مجاهد ولس) چاپ ناروی – (عقاب آریانا) چاپ میونشن آلمان – (ملی افغانی تولنه “میاشتنی ملی خپرونه”) چاپ پیشاور – (زرنگار) چاپ مانتریال کانادا – (افغان رساله) چاپ انتریوی کانادا – (صلح و افغانستان) چاپ شهرِ بُنِ آلمان – (اراده) چاپ کابل – (آئینه افغانستان) ، (درد دلِ افغان) و (مردمِ افغانستان) چاپ کلیفورنیای امریکا (جریده امید) چاپ الکسندریه امریکا.
کتاب های چاپ نشده :
– ” صد سال شعر دری در افغانستان” ؛
– “سید جمال الدین افغان در نوشته های دانشمندانِ افغانستان” ؛
– “شاه و مردم” (نوشته ها، شعرها، تنقیدهاو تمجیدها پیرامونِ اعلیحضرتِ محمد ظاهرشاه، پادشاه فغانستان بین سالهای 1933 و 1973 میلادی؛
– “مشاهیرِ افغانستان” یا در افغانستان کی کی بود؟
– “قاموس دریِ افغانستان بفارسی ایران”؛
– و چند کتاب و رساله دیگر …

Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre