صالحه وهاب واصل

بانو صالحه وهاب واصل بنت الحاج محمد غوث واصل که در 1960 م مطابق به 1339 هـ ، ش در شهر کابل چشم بدنیا گشود. بعد از گذشتاندن دوره ابتداییه دوره تعلیمات عالی را در لیسۀ زرغونه به اتمام رسانیده و بقیه تحصیلاتش را با درجۀ ماستری در رشتۀ تجارت و مارکیتنگ بدست آورده است. بانو وهاب واصل از سال 1989 از کشورش مجبور به فرار شد که مدت 18 سال اخیر را در کشور هالند با شوهرو چهار فرزندش(یک دختر و سه پسر)بسرمیبرد، وی در کشور هالند نیزبه کسب تحصیلات پرداخت و دررشته های مختلف نرسنگی تا درجه کدرنرس، حساب داری کمپیوتری وعملی، دفترداری و شناخت کمپیوتر کوشید و افتخار داشتن دیپلوم و یا شهادتنامه های آنهارا بدست آورد و مدت 14 سال به حیث کدر نرس در شفاخانه های مختلفه هالند ایفای وظیفه کرد. خانم وهاب واصل علاوه بروظیفۀ اصلی اش همیشه در صدد خدمت به کشور و هموطنانش بوده وبه شکل افتخاری با انجمن های مختلف زنان، مهاجرین افغان دراروپا و نهادهای فرهنگی بیرون مرزی همکار بوده و خدمات مزیدی را انجام داده است.

وی در سال 2009 به حیث مدر مسؤول و صفحه آرای فصلنامه بانو که یک نشریۀ اروپایست وازاتریش چاپ و نشر میشود انتخاب شد و درسال 2010مقام مدیر مالی کمیسیون سرتاسری زنان هالند را نیز کسب کرد. بانو وهاب واصل علاوه بر خدمات اجتماعی و فرهنگی اش نویسندۀ خوب و نقاش با استعدادیست که یکی از نقاشی های وی در سال 1357ش مطابق به 1978م در مسابقات نقاشی بین چندین کشورآسیایی مقام اول را کسب کرد.

بانوواصل علاوه بر اثر «مروارید گمشده» اش یک مجموعه شعری بنام «تک بیت های صالحه وهاب واصل» دارد که با خط و دیزاین های آرتست چیره دست کشورمحترم طواب وهاب کارشده، از چاپ برامده ومجموعۀ دوم تک بیت هایش با همین سبک و دیزاین بنام «بهترین گزیده های واهب» آماده چاپ است، همچنان دو مجموعه ویا گزینۀ دیگرغزل هایش بنام «صفای دل وعالم یقین»هم تکمیل و آمادۀ چاپ میباشد. بانو وهاب واصل استعداد شعری را از پدر به میراث برده است و اشعارش زیاد تر متأثر از اشعار بیدل بزرگ و مولانای بلخ بوده و زیاد تر در اشعارش سبک هندی و خراسانی و سبک کلاسیک را مشاهده میتوانیم. وی اشعار سپید و نیمایی هم دارد که با خوانش این مجموعه به سبک و گرایش آن به ساده گی پی خواهیم برد. نسبت جلوگیری از سوءتفامات قابل یاد دهانیست که خانم وهاب واصل اسم شعری اش را نسبت ملحوظات مجزاءعینی فرهنگی«واهب» انتخاب نموده و کتاب دیگری زیر عنوان «زن و استفادۀ سوء از زن در شرق و غرب» هم روی دست دارد که به زودی از مطالۀ آن لذت خواهیم برد.
برای محترمه وهاب واصل موفقیت های مزید ارزو کرده قلم شان را رسا و پر بار می خواهیم.