پروفيسور محمدشفيق يونس

پروفيسور محمدشفيق يونس:
محصل پوهنځی دواسازى پوهنتون كابل
تخصص در رشته هاي مايكولوژى طبي و فارماكولوژى و اخذ دکتوراى يونيورسيتى و سپس دكتوراى دولتى در رشته هاى نباتات طبى و اتنوبوتانى از يونيورسيتى نانسى فرانسه.
چوكى پوهاندى در پوهنتون كابل
رئيس افغانى كمپنى دواسازى هوخست افغانستان و رئيس شركت ”سهامى نباتات افغانستان“ قبل از هجرت .
استاد اتنوبوتانيك و مسئول شعبۂ اتنو بوتانيك و فارماكولوژى درپوهنتون متس(Metz) فرانسه.
تحقيقات علمى:
پروفيسور يونس تا حال ثمر دو صد تحقيق علمى را در مجلات علمى ملى و بين المللى به نشر رسانيده و شانزده اثر به زبانهاى درى و فرانسوى در رشته هاى نباتات طبى و آفات سمارقى انسانى و حيوانى نگاشته است.
تحقيقات در بارۂ تأثيرات فارمكولوژى و تركيب كيمياوى گياهان و مقام گياهان طبى در طبابت اسلامى به پروفيسور يونس شهرت جهاني بخشيد. پروفيسور يونس در بيشتر از يكصد سيمينار، سمپوزيم و كنگره هاى ملى و بين المللى، در ايالات متحدۂ امريكا، امريكاى جنوبى، كشور هاى شرق ميانه به شمول اردون، ايران و كشورهاى آسيائى اشتراك و در بارۂ نباتات طبى افغانستان و نباتات در طبابت اسلامى سخنرانى كرده است.
پروفيسور يونس از مدتى است كه با ”انتشارات باميان“ همكارى دارد و كتاب هاى ذيل:
فرهنگ گياه هاي کارآمد و موارد استفاده عاميانه آنها (در چهارده زبان).
نباتاتى كه در قرآن مجيد تذكار يافته است. (فرانسوى)
هزار حقيقت علمى قرآن مجيد، ترجمه از فرانسوى.
تاحال نشر نموده ايم كه مورد استقبال بي حد قرار گرفته است كه باعث افتخار اين موسسه ميباشد و به ايشان تشكرات عميق قلبى خويش را تقديم ميداريم.