هزار حقيقت علمي قرآن مجيد

Mille vérités scientifiques du Coran
Auteur : M.Y. KASSAB
Traduction de français :
Dr. Chafique YOUNOS
ISBN : 978-2-91-4245-25-8
Prix : 25 €
480 pages
15/21 cm

 

عنوان كتاب:
هزار حقيقت علمي قرآن مجيد
ارشادات قرآني با ماهيت علمي و انكشاف فكري جهان شمول از قديم تا روزگار ما
تأليف: محمد ياسين قصاب
ترجمه از فرانسوي: دكتور شفيق يونس
قيمت 25 يورو
480 صفحه
15/21 سانتي متر

سخنى از ناشر

اولين كلمه اي كه خداوندج به پيغمبر خود حضرت محمدمصطفيص وحي كرد همان كلمۀ “اقراء” است كه همه معني آنرا ميدانيم. اين كلمه كه اساس علم است تنها خطاب به آنحضرت نبوده بلكه به تمام مسلمانان چه زن و چه مرد، متوجه است كه «چه را بخوانم؟» – « چيزي را كه نمي دانم» و اينست كه خواندن و آموختن علم را به  همه فرض گردانيده است. از آنحضرت روايت است كه فرموده : « علم بياموز ولو در چين باشد». چون اساس اسلام و تهداب آن با علم استوار است حتي شناخت خداوندج نيز بدون علم ناممكن است، چنانچه گفته اند:

« بي علم نتوان خدا را شناخت» .

انكشافات امروزي را كه در علوم اجتماعي، سيانس و تكنالوژي  مشاهده مي كنيم و همه روزه با آن سر و كار داريم و ميدانيم كه به چه سرعتي پيوسته در پيشرفت است، قرآن مجيد را بهتر درك كرده مي توانيم و بيشتر به حقانيت آن پي مي بريم. و به ما موقع مي بخشد تا مطابقت كامل بين تكامل سيانس و محتوي قرآن را دريابيم. با وجود تعدد و تنوع موضوعات، تعجب در آنست كه قرآن پاك اكثريت مسائل بزرگي را كه مورد توجه انسانها ميباشند، در بر ميگيرد.

انجمن فرهنگ افغانستان وقتي اين كتاب را كه تازه در زبان فرانسوي بنشر رسيده بود بدست آورد تصميم گرفت آنرا ترجمه نموده و به هموطنان مسلمان خويش تقديم نمايد. و ترجمه آنرا هم بايد شخصي به عهده مي گرفت كه از يك طرف عالم سيانس بوده و از جانب ديگر شخص مسلمان و با ايمان كامل باشد. و اين دو صفت در وجود محترم پروفيسور شفيق يونس يكجا جمع است و ايشان با حوصله مندي تمام و با كمال امانت اين كار بزرگ را به عهده گرفته و به انجام رسانيدند و نتيجه آن اينك بدسترس همه برادران هموطن و مسلمان ما قرار دارد.

همچنان بايد تذكار داد كه محترم پروفيسور شفيق يونس در مورد چاپ آن هم از هيچ نوع كمك مالي و تشويق ديگران در جمع كردن اعانه دريغ نكردند و انجمن فرهنگ افغانستان باتشكر از ايشان، آرزومند است كه خداوند متعال پاداش آنرا در دارين نصيب شان گرداناد.

اينك اين كتاب بدسترس هموطنان مسلمان ما قرار دارد و اميد است كه مارا مدد نمايند تا در تكثير بيشتر آن چه در داخل افغانستان و چه در  قاره هاي ديگر بيشتر در دسترس همه قرار گيرد و ثواب دارين نصيب همه گردد.

و من الله توفيق
عارف گذرگاه


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre