كرونولوژي رويدادهاي مهم افغانستان

كرونولوژي رويدادهاي مهم افغانستان
از ١٩٠١ تا امروز ٢٠٠٤
نويسنده :   دكتور علي محمدزكريا
چاپ دوم : ١٣٨٤ خورشيدي مطابق ٢٠٠٦ ميلادي
ISBN 2-94245-21-1
قيمت 12 يورو 
ورق فرمايش

كتابي را كه در دست داريد در اثر تقاضا ، اسرار و تشويق بعضي ازدوستان و عزيزانيكه يكعده شان به دليل  نداشتن وقت كافي ، مصروفيتها و يا عدم دسترسي به بعضي ازكتب و نشريات نميتوانستند بزودي معلومات مختصر اما ثقه راجع به يك موضوع خاص مربوط به تاريخ كشور عزيز با قيد روز و ماه و سال آن بدست آرند تهيه شد .

اگر چه از نظر اين نگارنده در مورد تحرير و تهيه كرونولوژي كدام اصول و يا نورم دقيقي به غير اينكه وقايع و رويدادها مسلسل و تاريخوار بصورت مختصر تحرير شود موجود نخواهد بود اما آنچه بصورت عموم در كرونولوژيها ديده شده اينست كه در برابر هر تاريخ آنچه واقع شده بصورت مختصر به يك يا دو جمله خلاصه شده است . در تحرير و تهيه  اين مجموعه سعي شده تا در مورد هر رويداد، فشرده حقيقت موضوع ثبت شود و علاوتاٌ در بعضي موارد توضيحي هم نظر به اهميت موضوع در يك يا چند سطر يا پراگراف خدمت خوانندگان محترم ارائه گردد.


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre