سراج التواريخ

وضعيت امروزي افغانستان طوريست كه ما بايد گذشتۀ خود و وطن خويش را از لابلاي تاريخ جستجو كنيم تا باشد كه بدبختي و بحران امروز را به تحليل گرفته آيندۀ و بازسازى فرداى وطن عزيزما افغانستان را تهداب بگذاريم. خصوصاً كه نسل جوان ما امروز كه مردان آيندۀ اين ديار خواهند بود از تاريخ وطن بي خبر نبوده و بدانند كه ما كيستيم؟ و نياكان ما كي ها بودند؟ سرزمين ما كجا بوده و وسعت خاك آن در طول تاريخ از كجا به كجا مي رسيد و حالا به كدام وسعت محدود شده است؟

بدين منظور انجمن فرهنگ افغانستان تصميم گرفت تا كتاب ذيقيمت سراج التواريخ امير حبيب الله خان سراج الملت را به صورت مداوم را باز نويسي كرده و بدين وسيله به نسل جوان افغان هديه نمايد.

خاطر نشان بايد ساخت كه در رسم الخطي كه اصل آن بچاپ رسيده، كدام تغييري آورده نشده، همچنان نقطه گذاري در آن مراعات نشده زيرا اصل آن چنين است و نبايد اصليت آن تغيير كرده و تصرفي در آن وارد گردد.  بايد متذكر شد كه شايد اغلاط طباعتي نيز در متن كتاب به مشاهده ميرسد و اصلاح آن از صلاحيت اين قلم نبوده و طوري كه نوشته شده آنرا انتقال مي دهيم كه البته خوانندگان اين امانت داري ما را درك خواهند نمود.

اميد است كه درين راه كه بسي بزرگ است خداوند ما را توفيق دهد و روح و روان جناب محترم زنده ياد “فيض محمد كاتب هزاره” را كه يك دانشمند و نويسندۀ بزرگ اين سرزمين بوده و افتخار آن به هر فرد افغان ميرسد شاد گرداند.

البته اگر خداوند توفيق دهد بعد از تكميل آن بصورت كتاب نيز انتشار خواهد يافت .

قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:
قسمت پنجم:
قسمت ششم:


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre