تجلی دوست


“تجلی دوست”
کفر و دین است گفت و گو ورنه       عین تسبـیح و عـــــین زناریم
به فضـــــــولان ز درسگاهِ یقین       این دو مصــرع گواه می آریم
که جهان نیست جـــز تجلی دوست
این “من و ما” همان اضافت اوست

ترکیب بند و ترجیع بند حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
به اهتمام عارف عزیز
مقدمه ها :
دكتور روان فرهادي
دكتور عبدالغني
دكتور اسدالله حبيب
پروفيسور هادي 
سال چاپ زمستان 2008 عیسوی 
قيمت 10  يورو
ISBN : 978-2-914245-27-2

Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre