باسپیدهء مهر

  اسم کتاب :                               با سپیدهء مهر
گزینة شعر :                                 عزيز پایيز
خزان 2014
تيراژ :                                         ٥٠٠ جلد
دیزاین پشتی: تورپیکی عزیز
امور چاپ و کامپیوتر: عارف عزیز