خدمات طباعتي

طبع كتابهاي شماتوسط مطبعۀ ديژيتال      Numérique

به كيفيت عالي و قيمت مناسب

  • –         تايپ، صفحه بستي٬ گنجانيدن تصاوير  و ديزاين پشتي
  • –         ارسال دوباره به مؤلف براي تصحيح املائي و طباعتي.
  • –         ثبت كتاب با پشتي آن در فورمه  PDF  پي د اف و آمادۀ چاپ در سي دي  CD

انجمن فرهنگ افغانستان “انتشارات باميان” در قدم اول آثار شما را تايپ و ديزاين نموده و آمادۀ چاپ مي سازد

چون مصرف پستي و انتقال آن در افغانستان گران است پس قسمتي را كه بايد در افغانستان توزيع گردد، در آنجا طبع خواهد گرديد و قسمت ديگري كه بايد در اروپا و امريكا توزيع مي گردد، مطبعۀ انجمن فرهنگ افغانستان “انتشارات باميان” آنرا تهيه و بدسترس نويسندگان محترم قرار مي دهد

توزيع كتاب هاي شما به مراجع مختلف از طريق پوسته زميني.
مثال از نشر و چاپ كتاب
تعداد صفحات:         50 الي 100 صفحه

تعداد نشر :    100 جلد
قطع و صحافت: 15/21 سانتي متر

كاغذ متن كتاب :    كاغذ سفيد آفسيت 80 گرام

پشتي كتاب:   كاغذ 250 گرام به دو رنگ

مصرف چاپ بدون مصارف پستي:          520 يورو